avís legal i política de privacitat

Avís LegalObjecte

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web www.multiserveibaixcamp.com (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de MULTISERVEI BAIX CAMP.
1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament en la seva totalitat.
1.3. Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Propietat del lloc

2.1. El lloc web www.multiserveibaixcamp.com és propietat de ERIC CATALÀ ESCARRÉ amb denominació comercial MULTISERVEI BAIX CAMP amb CIF 48007247Z.
2.2. MULTISERVEI BAIX CAMP té el domicili fiscal al Carrer Camí de Tarragona 49 43204 de REUS
2.3. Pot contactar amb MULTISERVEI BAIX CAMP a l’adreça de correu electrònic info@multiserveibaixcamp.com o bé, trucant al telèfon 877 062 880

Funcionament del lloc

3.1. MULTISERVEI BAIX CAMP es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.
3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. MULTISERVEI BAIX CAMP no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.
3.3. Així mateix MULTISERVEI BAIX CAMP es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.
3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.
3.5. MULTISERVEI BAIX CAMP tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. 3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor a càrrec faci del lloc.

Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per MULTISERVEI BAIX CAMP serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.
4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.
4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre respectant la Llei, els bons costums, i les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.
4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevols altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant MULTISERVEI BAIX CAMP i de tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí.
4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contrari a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.
4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificaries correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.
4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de MULTISERVEI BAIX CAMP no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.
5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà de la manera expressament assenyalada en el lloc web.
5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per MULTISERVEI BAIX CAMP, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.
5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per MULTISERVEI BAIX CAMP per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que MULTISERVEI BAIX CAMP posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.
Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de MULTISERVEI BAIX CAMP i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.
6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.
6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de MULTISERVEI BAIX CAMP, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.
6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni amb els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de MULTISERVEI BAIX CAMP per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

Protecció de dades i política de privacitat

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, MULTISERVEI BAIX CAMP informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. MULTISERVEI BAIX CAMP és responsable del fitxer.
7.2. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis amb les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de MULTISERVEI BAIX CAMP, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts.
7.3. MULTISERVEI BAIX CAMP es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.
7.4. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@multiserveibaixcamp.com

Política de l’ús de les cookies

8.1. Les “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les “Cookies” no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden ser llegides pel servidor que allotja el lloc web.
8.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

Informació transmesa pels usuaris

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.
9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a MULTISERVEI BAIX CAMP per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.
9.3. MULTISERVEI BAIX CAMP no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

Exclusió de garanties i responsabilitats

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que MULTISERVEI BAIX CAMP atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. MULTISERVEI BAIX CAMP no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comercialitat o d’idoneïtat per a un fi determinat.
10.2. MULTISERVEI BAIX CAMP tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.
10.3. MULTISERVEI BAIX CAMP no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que MULTISERVEI BAIX CAMP realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, MULTISERVEI BAIX CAMP no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ell. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponiblitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

Limitació de responsabilitat

11.1. MULTISERVEI BAIX CAMP no es responsabilitzarà de cap manera de dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.
11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per MULTISERVEI BAIX CAMP, en aquests casos MULTISERVEI BAIX CAMP no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.
11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempt a MULTISERVEI BAIX CAMP de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basats en els continguts allotjats en aquest lloc.
11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.
11.5. MULTISERVEI BAIX CAMP ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

Dret d’exclusió i nul·litat parcial

12.1. MULTISERVEI BAIX CAMP es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si el seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.
12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i jurisdicció

13.1. Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, MULTISERVEI BAIX CAMP i l’usuari es sotmeten als jutjats i tribunals de Reus o, en el seu efecte de Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
13.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

Durada i revisió

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre MULTISERVEI BAIX CAMP i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.
14.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa MULTISERVEI BAIX CAMP està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.
14.3. MULTISERVEI BAIX CAMP es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.